Archief van Preken
Terug naar Homepage

Terug naar Archief

Preekstoel Tallin

Genesis

Genesis 3
Genesis 3:1-9
Genesis 3:21
Genesis 4:1-16
Genesis 8:13-9:7
Genesis 11
Genesis 11:27-12:9
Genesis 14:11-24
Genesis 16
Genesis 22
Genesis 28:10-22

Exodus

Exodus 2:1-10
Exodus 2:11-22
Exodus 4:18-31
Exodus 11
Exodus 15
Exodus 19
Exodus 20:12
Exodus 24:15-25:9
Exodus 28
Exodus 28 2015

Deuteronomium

Deuteronomium 15:1-11
Deuteronomium 34

Jozua

Jozua 2

Richteren (Rechters)

Richteren 11
Richteren 14
Richteren 15

Ruth

Ruth 1 e.v.

1 Samuel

1 Samuel 17

2 Samuel

2 Samuel 11

1Koningen

1 Koningen 3

2 Koningen

2 Koningen 5

Nehemia

Nehemia 8

Job

Job 29:2-8

Psalmen

Psalm 23
Psalm 80
Psalm 90
Psalm 126

Spreuken

Spreuken 8:21-31

Prediker

Prediker 3:1-15

Jesaja

Jesaja 11
Jesaja 49:1-7
Jesaja 50:4-11
Jesaja 60
Jesaja 65

Jeremia

Jeremia 29

JoŽl

JoŽl 2:12 Aswoensdag

Jona

Micha

Micha 5

Zacharia

Zacharia 3MatteŁs

Mattheus 1 BatsebaMattheŁs 1
MattheŁs 1
Mattheus 2

Mattheus 2:15
Mattheus 4:1-11
Mattheus 5:21-26
Mattheus 6:22-23

Mattheus 13:24-30
Mattheus 14:13-21
Mattheus 14:22-33
Mattheus 16:21-27
Mattheus 17:24-27
Mattheus 18:21-35
Mattheus 21:36-46
Mattheus 22:15-22
Mattheus 25:14-31
Mattheus 26:17-30
Mattheus 26:47-56
Mattheus 26:57-68
Mattheus 28:1-10 2009
Mattheus 28:1-7 2011

Marcus

Marcus 1:11
Marcus 1:11 2015
Marcus 1:21-28
Marcus 1:29-39
Marcus 3 : 20-35
Marcus 8:1-21
Marcus 8:34
Marcus 8:1-111
Marcus 10:1-16
Marcus 10:17-31
Marcus 12:18-27

Marcus 14:1-11

Lucas

Lukas 1:26-38
Lukas 2:1-20
Lukas 2 Maria en het ezeltje
Lukas 2:21
Lucas 4:21-30
Lukas 7:11-17
Lukas 9:51-62
Lukas 10:25-38
Lukas 10:38-42
Lukas 14:1 en 7-15
Lucas 14:7-11 2012
Lucas 16:1-11
Lucas 16:19-31
Lucas 17:11-19
Lucas 18:1-8
Lukas 19:41-48
Lukas 22:7-13
Lukas 24

Johannes

Johannes 1:35-51
Johannes 3:22-30
Johannes 8:1-11
Johannes 9:1-7
Johannes 10:27-30
Johannes 11
Johannes 13:1-15
Johannes 14:15-21
Johannes 15:9-17
Johannes 17:14-26
Johannes 17:14-26 2015
Johannes 20:1-18 2016
Johannes 20:1-20
Johannes 20:1-20 2016
Johannes 20:1-20 2023
Johannes 21:15-23


Handelingen

Handelingen 1:12-26
Handelingen 1:12-26 2023
Handelingen 2
Handelingen 4:32-5:11
Handelingen 6:1-7
Handelingen 7:54-60
Handelingen 14:8-20

Romeinen

Romeinen 5:18 en 19
Romeinen 8:22-26
Romeinen 13

1 KorintiŽrs

1 Korinthe 1:10-17
1 Korinti:er 4:1-13
1 KorintiŽrs 8
1 KorintiŽrs 11:17-34
1 KorintiŽrs 13
1 KorintiŽrs 15:20-28
1 Korinthe 15:35-49

2 KorintiŽrs

2 KorintiŽrs 5:11-21

Galaten

Galaten 3:26-29

Filippenzen

Filippenzen 2:5-11

Kolossenzen

Kolossenzen 3:1-17 2009
Kolossenzen 3:1-4 2011

2 Thessolonicenzen

2 Thessolonicenzen 3:13

Jacobus

Jacobus 5:7-10

1 Johannes

1 Johannes 2:3-11

Op volgorde in de tijd
Vallen, Filippenzen 2:5-11, over vallen en gedragen worden 2009
ParadijsKolossenzen 3:1-17, Mattheus 28:1-10,over het herstel van het Paradijs  Pasen 2009
Domine, Quo Vadis, over het geleid worden door Christus, Johannes 21:15-23  26 april 2009
Een deur naar de hemel, over het groeien van geloof en vertrouwen, Johannes 15:9-17, 17 mei 2009
De band met Christus, de band met Christus is als de liefde: groots en concreet, Johannes 17:14-26, 24 mei 2009
Leven in de verstrooiing, God vindt een thuis in ons verstrooide leven, Genesis 11 en Handelingen 2, Pinksteren 2009
Geef aan God wat van God is, Mattheus 22:15-22 en Romeinen 13,over wat werkelijk belangrijk is in je leven, 5 juli 2009
Brood voor je ziel en je leven, Marcus 8:1-21, je eigen spirituele ommekeer straalt uit in je leven met anderen, 23 augustus 2009
Allerzielen , Marcus 12:18-27 en 1 Korinthe 15:35-49, over de band met het verleden en met hen die ons zijn voorgegaan, 1 november 2009
Levend voor God en levend voor ons, Job 29:2-8 en Lukas 7:11-17, over gestorven geliefden, 22 november 2009
Geroepen worden is gevonden worden, roeping is in het evangelie van  Johannes gevonden worden. Het gaat er niet
over wat je achter je laat maar waar je terecht komt, Johannes 1:35-51 17 januari 2010
Jezus houdt afstand tot zijn Vaderstad Nazareth
, Lucas 4:21-30 over 'onze eigen mensen' en verbondenheid, 31 januari 2010
God zet het klaar, Lukas 22:7-13, op het beslissende moment in het leven van Jezus zijn er zaken toebereid. Een ezel om Jeruzalem binnen te trekken, een feestzaal om Pasen te vieren. God heeft ze klaar gezet, 21 februari 2010
Pasen is herstel, Johannes 20:1-20, De afgelopen eeuw werd Pasen gevierd als een radicale vernieuwing.  De opstanding van Jezus is niet de komst van iets heel nieuws. Het is herstel. God heelt en herstelt de wonden van Jezus. Pasen 2010
Wetgeving op de SinaÔ Exodus 19 en 1 Johannes 2:3-11 De wetgeving op de SinaÔ is de grondslag van alle burgerrechten, juist doordat het de wet van God is. 2 mei 2010
Noach en de grote schoonmaak Genesis 8:13-9:7 en Mattheus 13:24-30, Waarom grijpt God niet in? Daar gaat het verhaal van Noach over. God houdt grote schoonmaak door de zondvloed. Later leert hij omgaan met het kwaad van de mensen. In plaats van een nieuwe zondvloed geeft hij wetten en sluit hij een verbond. 4 juli 2010
Tafelgemeenschap Lukas 14:1 en 7-15 Jezus bekritiseert dat mensen leven voor prestige en eer. Hij stelt daar tegenover
de tafelgemeenschap van gelijken. Ook de doop heeft te maken met het afzien van eer.  29 augustus 2010
De erfzonde Romeinen 5:18 en 19, Genesis 3:1-9 en Johannes 9:1-7 Ieder mens heeft te maken met de fouten die anderen gemaakt hebben voor jouw tijd. En je weet van jezelf dat je ook zelf steeds weer dingen verkeerd doet. Maar uiteindelijk is dat niet het interessantste.
De rijke man en Lazarus Lucas 16:19-31Het verhaal dat Jezus over Lazarus en de rijke man vertelt is een karikatuur. De karikatuur maakt duidelijk wat de rijke man moet doen. 26 september 2010
Bidden tegen moedeloosheid Lucas 18:1-8,  2 Thessolonicenzen 3:13 Ons bidden heeft effect op God. 17 oktober 2010
De dromen van God en mensen  Uit een andere wereld, ijl als de lucht van het heelal en schimmig als onze droomflarden.  komt vlees en bloed in ons midden. Dit kind resoneert in ons, maakt gevoelens, dromen en visioenen in ons wakker. 24 december 2010  Mattheus 1:18-21 en 2:1-2
Waar het op aan komt  Wij worden een nieuwe schepping doordat er iets sterft bij ons en wij opbloeien 9 januari 2011
1 Korinthe 1:10-17
Woede Woede maakt kapot en intimideert. Jezus zegt: woede brengt je voor Gods rechtbank. Is woede dan alleen slecht? 13 februari 2011 Mattheus 5:21-26
Pilatus Mattheus 28:1-7 en Kolossenzen 3:1-4 Een paaspreek over Pilatus. Pasen doorbreekt de macht van een man als Pilatus. Zijn daadwerkelijke macht, maar vooral ook zijn manier van in het leven staan, zijndeeŽn over mens-zijn, zijn cynisme en geloof in macht.
De dans van de DrieŽenheid Joden, moslims en ook veel Christenen hebben moeite met de DrieŽenheid. Maar het is de leukste manier om over God te spreken. DrieŽenheid betekent dat wij worden opgenomen in de beweging die in God zelf zit, dat wij meedoen met de dans van Vader, Zoon en Heilige Geest. Handelingen 7:54-60
Vergeving, gemeenschap en strafrecht  Vergeving functioneert alleen als er een wil tot samenleven is. Het strafrecht zou minder op abstract vergeven gebaseerd moeten zijn. Mattheus 18:21-35 11 september 2011
Het beeld Zien hoort bij de volheid van God. Bij de onvolmaaktheid van ons leven hoort niet-zien. Maar soms hebben we de volheid van het zien nodig om verder te kunnen. Niet alleen door de beeldrevolutie moeten we ons opnieuw op het zien oriŽnteren, maar ook door de marginalisering van de kerk. Genesis 28:10-22 en 1 KorintiŽrs 13 18 september 2011.
Leven in de tussentijd De gelijkenis van de talenten (Mattheus 25:14-31) gaat over het leven in de tussentijd, tussen het vertrek van de Heer en zijn thuiskomst. Ons leven is een leven in de tussentijd. Dat relativeert de belangrijkheid van onze tijd, maar we moeten wel vruchten voortbrengen. 6 november 2011
Maria verwacht  Lukas 1:26-38 Aankondiging aan Maria.  De grootsheid van Maria is dat ze de woorden van de engel aanvaardt. Misschien vooral als verbaasde constatering. 4 december 2011
Over hoop Romeinen 8:22-26 ‘Hoop’ zegt Havel, ‘is een kwaliteit van de ziel’. Het hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Het komt als het ware van elders. 24 december 2011
Ballingschap. Mattheus 2:1 en 2 en Jesaja 60. Jezus zegt niet: laat alle mensen terugkeren naar het land IsraŽl. Jezus zegt: laten wij naar de volkeren van de aarde gaan. Hij draait het om. Jezus zegt: herken de ballingschap in de ander.  8 januari 2012
Liefde is alles. 1 KorintiŽrs 8. Via een discussie over offervlees komt Paulus terecht bij de kern van wat hij wil zeggen: dat alles draait om liefde en niet om gelijk hebben. 22 januari 2012
Grote jongens Lucas 14:7-11 Waar gevochten wordt om eer, heb je een paar winnaars en heel veel losers. 11 maart 2012
Zalving  Marcus 14:1-11 De vrouw die Jezus zalft doorbreekt het zwijgen over zijn dood. Ze zalft hem voor zijn begrafenis, ze geeft hem de geur van leven mee. 1 april 2012
Voetwassing Johannes 13:1-15 Jezus wast onze voeten. Hij geeft ons op die manier iets van zijn zalving door,
hij betrekt ons bij zijn gang naar het graf.
Speculatie Johannes 10:27-30 en 1 KorintiŽrs 15:20-28 Wat Paulus schrijft over de opstanding van de doden is niet een blauwdruk. Het is speculatie die in een lang proces van discussiŽren, dromen, profeteren, luisteren en nadenken tot stand gekomen is.
Ora et labora Lukas 10:38-42 De kant van het dienen en het doen is een belangrijke kant van het geloof. Leren in het geloof is lastiger, maar ontzettend belangrijk. Soms moet je daar zaken voor opzij schuiven. 21 juli 2013
Leiderschap  Lukas 2:1-20 Jezus wordt in dit Kerstverhaal in verband gebracht met een grote leider van IsraŽl, koning David. Maar niet zozeer als David de koning, maar veel meer als de herder die David ooit was. Eerste Kerstdag 2014